مهریه

1-مهریه باید مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد. 2-در تعیین میزان مهریه توافق طرفین لازم است.

3-به محض عقد نکاح،زن مالک مهر میشود.

4-اگر مهر حال باشد و مدت دار نباشد زن میتواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید که در اصطلاح حقوقی به آن حق حبس می گویند.

5-اگر زن قبل از اخذ مهریه و به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد اقدام نماید دیگر نمیتواند به حق حبس خود استناد نماید.

6-هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

7-هرگاه قبل از نزدیکی، عقد به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتیکه موجب فسخ عنن(ناتوانی جنسی مرد)باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

8-هرگاه زن مهریه خود را مطالبه نماید،مرد نیز میتواند به دادگاه صالح دادخواست اعسار و تقسیط مهریه تقدیم نماید،دادخواست اعسار و تقسیط مهریه باید به انضمام استشهادیه ای باشد که به امضاء چهار نفر از مطلعین و شهود رسیده باشد. چنانچه مهریه وجه نقد باشد جهت مطالبه آن باید به نرخ جدید محاسبه شود.